supreme authority nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supreme authority nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supreme authority giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supreme authority.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • supreme authority

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  quyền hành cao cấp

  quyền hành tối cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • supreme authority

  Similar:

  arbiter: someone with the power to settle matters at will

  she was the final arbiter on all matters of fashion