sudden transition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden transition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden transition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden transition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sudden transition

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự chuyển tiếp đột ngột