sudden enlargement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden enlargement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden enlargement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden enlargement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sudden enlargement

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự mở rộng đột nhiên (lòng chảy)