sudden rupture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden rupture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden rupture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden rupture.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sudden rupture

    * kỹ thuật

    vết rạn trên ray