sudden death nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden death nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden death giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden death.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sudden death

    (sports) overtime in which play is stopped as soon as one contestant scores; e.g. football and golf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).