sudden enlargement of cross section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden enlargement of cross section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden enlargement of cross section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden enlargement of cross section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sudden enlargement of cross section

    * kỹ thuật

    sự mở rộng đột ngột của mặt cắt ngang (dòng chảy)