sudden level variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sudden level variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sudden level variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sudden level variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sudden level variation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự biến đổi đột nhiên