subject to our (final) confirmation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subject to our (final) confirmation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subject to our (final) confirmation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subject to our (final) confirmation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • subject to our (final) confirmation

  * kinh tế

  tùy thuộc vào sự xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi

  tùy thuộc vào xác nhận của chúng tôi

  với điều kiện phải chờ sự xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi

  với điều kiện phải chờ xác nhận (cuối cùng) của chúng tôi