subject: nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subject: nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subject: giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subject:.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subject:

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chủ đề