subject-heading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subject-heading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subject-heading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subject-heading.

Từ điển Anh Việt

  • subject-heading

    /'sʌbdʤikt'hediɳ/

    * danh từ

    đề mục chủ đề