subjection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subjection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subjection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subjection.

Từ điển Anh Việt

  • subjection

    /səb'dʤəkʃn/

    * danh từ

    sự chinh phục, sự khuất phục

    sự đưa ra (để góp ý...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet