straw man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straw man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straw man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straw man.

Từ điển Anh Việt

 • straw man

  /'strɔ:'mæn/

  * danh từ

  người rơm, bù nhìn

  người làm chứng bội thệ

  kẻ vô danh tiểu tốt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • straw man

  * kinh tế

  người nộm

Từ điển Anh Anh - Wordnet