straw-cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straw-cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straw-cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straw-cutter.

Từ điển Anh Việt

  • straw-cutter

    * danh từ

    dụng cụ cắt rơm