straw ballot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

straw ballot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm straw ballot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của straw ballot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • straw ballot

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bỏ phiếu thử