stack guy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stack guy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stack guy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stack guy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stack guy

    * kỹ thuật

    bó dây néo