spontaneous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spontaneous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spontaneous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spontaneous.

Từ điển Anh Việt

 • spontaneous

  /spɔn'teinjəs/

  * tính từ

  tự động, tự ý

  to make a spontaneous offer of one's services: tự ý xung phong phục vụ

  tự phát, tự sinh

  spontaneous development: sự phát triển tự phát

  spontaneous generation: sự tự sinh

  thanh thoát, không gò bó (văn)

 • spontaneous

  tự phát; tức thời

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spontaneous

  * kỹ thuật

  tức thời

  toán & tin:

  tự phát, tức phát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spontaneous

  happening or arising without apparent external cause

  spontaneous laughter

  spontaneous combustion

  a spontaneous abortion

  Synonyms: self-generated

  Antonyms: induced

  Similar:

  ad-lib: said or done without having been planned or written in advance

  he made a few ad-lib remarks

  Synonyms: unwritten