spark discharge voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spark discharge voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spark discharge voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spark discharge voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spark discharge voltage

    * kỹ thuật

    hiệu điện thế đánh lửa