sparkwear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sparkwear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sparkwear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sparkwear.

Từ điển Anh Việt

  • sparkwear

    * danh từ

    sự cháy mòn