soap test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soap test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soap test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soap test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soap test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử bằng xà phòng