soap mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soap mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soap mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soap mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soap mill

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trục cắt xà phòng