soap dye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soap dye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soap dye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soap dye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soap dye

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phẩm nhuộm xà phòng