single wall buttress dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single wall buttress dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single wall buttress dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single wall buttress dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single wall buttress dam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đập trụ chống đặc