single stage extraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single stage extraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single stage extraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single stage extraction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single stage extraction

    * kinh tế

    sự chiết một lần