single phase alternator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single phase alternator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single phase alternator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single phase alternator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single phase alternator

    * kỹ thuật

    máy giao điện nhất tướng