single mode optical fibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single mode optical fibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single mode optical fibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single mode optical fibre.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single mode optical fibre

    * kỹ thuật

    sợi quang đơn kiểu (dao động)