single effect evaporator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

single effect evaporator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm single effect evaporator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của single effect evaporator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • single effect evaporator

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    máy bay hơi tác dụng đơn

    thiết bị bay hơi một nồi