simultaneous distribution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

simultaneous distribution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm simultaneous distribution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của simultaneous distribution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • simultaneous distribution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phân bố đồng thời