senile keratosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senile keratosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senile keratosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senile keratosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senile keratosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng dày sừng tuổi già