senile alopecia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senile alopecia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senile alopecia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senile alopecia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senile alopecia

    * kỹ thuật

    y học:

    rụng tóc (hói) tuổi già