senile fugax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

senile fugax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm senile fugax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của senile fugax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • senile fugax

    * kỹ thuật

    y học:

    thấp khớp háng người già