sanitary unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanitary unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanitary unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanitary unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanitary unit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vệ sinh