salient angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient angle

    * kỹ thuật

    góc lồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salient angle

    an angle pointing outward; an interior angle of a polygon that is less than 180 degrees

    Antonyms: reentrant angle