salient-pole alternator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient-pole alternator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient-pole alternator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient-pole alternator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient-pole alternator

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy phát điện cực lồi