salient-field winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient-field winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient-field winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient-field winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient-field winding

    * kỹ thuật

    điện:

    cuộn dây kích thích lồi