salient point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salient point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salient point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salient point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salient point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm lồi