rod boring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rod boring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rod boring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rod boring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rod boring

    * kỹ thuật

    sự khoan bằng cần

    sự khoan sâu