respect a clause in a contract (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

respect a clause in a contract (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm respect a clause in a contract (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của respect a clause in a contract (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • respect a clause in a contract (to...)

    * kinh tế

    tôn trọng một điều khoản trong hợp đồng