respecting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

respecting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm respecting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của respecting.

Từ điển Anh Việt

  • respecting

    /ris'pektiɳ/

    * danh từ

    nói về, về, có liên quan tới (vấn đề...)

    questions respecting a matter: những câu hỏi có liên quan tới một vấn đề