pyramid roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pyramid roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pyramid roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pyramid roof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pyramid roof

    * kỹ thuật

    mái hình tháp