puritanical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

puritanical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm puritanical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của puritanical.

Từ điển Anh Việt

  • puritanical

    /,pjuəri'tænik/ (puritanical) /,pjuəri'tænikəl/

    * tính từ

    đạo đức chủ nghĩa

Từ điển Anh Anh - Wordnet