prissy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prissy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prissy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prissy.

Từ điển Anh Việt

  • prissy

    * tính từso sánh

    khó tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet