nice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nice.

Từ điển Anh Việt

 • nice

  /nais/

  * tính từ

  (thông tục) thú vị, dễ chịu; tốt, hấp dẫn

  a nice day: một ngày đẹp

  nice weather: tiết trời đẹp

  a nice walk: một cuộc đi chơi thú vị

  the room was nice and warm: căn phòng ấm áp dễ chịu

  xinh đẹp

  ngoan; tốt, tử tế, chu đáo

  how... of you to help me in my work!: anh giúp đỡ tôi trong công việc, thật là tử tế quá

  tỉ mỉ, câu nệ; khó tính, khảnh, cầu kỳ

  don't be too nice about it: không nên quá câu nệ về cái đó

  to be too nice about one's food: khảnh ăn

  sành sỏi, tế nhị, tinh vi, kỹ

  a nice audience: những người xem sành sõi

  to have a nice ear for music: sành nhạc

  a nice question: một vấn đề tế nhị

  a nice shade of meaning: một ý tế nhị

  a nice investigation: một cuộc điều tra kỹ lưỡng

  a nice observer: người quan sát tinh tế

  (mỉa mai) hay ho

  you've got us into a nice mess!: thật anh đã đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh hay ho gớm!

  chính xác (cân)

  weighed in the nicest scales: được cân ở cái cân chính xác nhất

  (dùng như phó từ)

  nice [and]: rất, lắm, tốt

  socialist construction is going nice and fast: xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến rất nhanh

  the way is a nice long one: con đường dài lắm, con đường dài dằng dặc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nice

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dễ chịu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nice

  a city in southeastern France on the Mediterranean; the leading resort on the French Riviera

  pleasant or pleasing or agreeable in nature or appearance

  what a nice fellow you are and we all thought you so nasty"- George Meredith

  nice manners

  a nice dress

  a nice face

  a nice day

  had a nice time at the party

  the corn and tomatoes are nice today

  Antonyms: nasty

  done with delicacy and skill

  a nice bit of craft

  a job requiring nice measurements with a micrometer

  a nice shot

  Synonyms: skillful

  Similar:

  decent: socially or conventionally correct; refined or virtuous

  from a decent family

  a nice girl

  dainty: excessively fastidious and easily disgusted

  too nice about his food to take to camp cooking

  so squeamish he would only touch the toilet handle with his elbow

  Synonyms: overnice, prissy, squeamish

  courteous: exhibiting courtesy and politeness

  a nice gesture

  Synonyms: gracious