gracious nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gracious nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gracious giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gracious.

Từ điển Anh Việt

 • gracious

  /'greiʃəs/

  * tính từ

  thanh thanh, lịch sự

  có lòng tốt, tử tế

  it was gracious of her to come: cô ấy đã có lòng tốt đến dự

  từ bi, nhân từ; độ lượng, khoan dung

  (từ cổ,nghĩa cổ) dễ chịu

  * thán từ

  gracious me!; good gracious! trời!, trời ơi!, chao ôi!

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gracious

  characterized by charm, good taste, and generosity of spirit

  gracious even to unexpected visitors

  gracious living

  he bears insult with gracious good humor

  Antonyms: ungracious

  disposed to bestow favors

  thanks to the gracious gods

  Similar:

  benignant: characterized by kindness and warm courtesy especially of a king to his subjects

  our benignant king

  courteous: exhibiting courtesy and politeness

  a nice gesture

  Synonyms: nice