presentation style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

presentation style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm presentation style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của presentation style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • presentation style

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu trình bày