preparation section for traffic rearrangement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation section for traffic rearrangement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation section for traffic rearrangement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation section for traffic rearrangement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation section for traffic rearrangement

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn chuẩn bị điều chỉnh giao thông