preparation of shipping documents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation of shipping documents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation of shipping documents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation of shipping documents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation of shipping documents

    * kinh tế

    sự soạn chứng từ chở hàng