preparation of shipping document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation of shipping document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation of shipping document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation of shipping document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation of shipping document

    * kinh tế

    sự soạn chứng từ chở hàng