preparation of documentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation of documentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation of documentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation of documentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation of documentation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự phát hành tài liệu