preparation of drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation of drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation of drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation of drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation of drawing

    * kỹ thuật

    sự chuẩn bị bản vẽ