preparation of budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preparation of budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preparation of budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preparation of budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • preparation of budget

    * kinh tế

    sự soạn thảo ngân sách